Nyereményjáték

A Domini Cipőüzlet Győr – Chix.hu Női Cipő Webáruház Facebook oldalán folytatott posztjáték hivatalos játékszabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik Domini Bt. (székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 11., cégjegyzékszám: 08-06-001444, a továbbiakban: Szervező) által szervezett üzenőfali nyereményjátékra, amely a Domini Bt. által üzemeltetett Facebook oldalon, azaz Domini Cipőüzlet Győr – Chix.hu Női Cipő Webáruház Facebook oldalán (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;

 

2. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt sorsol ki azok között, akik a Játék időtartama alatt a Játékfelületen elhelyezett bejegyzéshez írt hozzászólásukban megneveznek két mákát, mely a Domini Bt. által üzemeltetett https://webshop.chix.hu/ webáruházban megtalálható.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. június 2. és 2019. június 10. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

4. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Facebook profil adataik kezeléséhez a feltett kérdésre adott válasz megadásával, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak,
 • b) a 2. pontban megjelölt kérdésre a Játékfelületen valós azonosító adatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve helyes választ adnak,
 • c) a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Lebonyolító felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, valamint nevük és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településük megnevezésének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak,
 • d) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

5. NYEREMÉNY

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező 1 nyertest sorsol ki, akik a játék nyereményeként 1 db 15.000 Ft-os vásárlási utalványt kapnak, mely a Domini Bt. által üzemeltetett https://webshop.chix.hu/ webáruházban vagy személyesen a Domini Bt. üzletében (9021 Győr, Kisfaludy u. 11.) vásárolható le.

A teljes játék ideje alatt összesen 1 (fő) nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes kisorsolásával egyidejűleg 1 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül.

A nyeremény készpénzre át nem váltható.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. SORSOLÁS

A sorsolás 2019. június 11-én történik.

A nyertest és pótnyertest a Szervező egy a véletlenszerűség elvének megfelelő sorsolóprogram által sorsolja ki.

A sorsolás alkalmával Szervező a nyereményhez 1 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyerteseket a Szervező a játékhoz használt Facebook profilra küldött üzenetben a sorsolás napján értesíti.

A Lebonyolító a nyertes nevét a Játékfelületen a sorsolás napján teszi közzé.

A nyeremény a Játékos által megjelölt Domini Cipőüzletben személyesen, vagy megadott címre történő postázással vehető át. Online utalvány esetén email üzenetben kerül kiküldésre.

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTVÉTELE

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át vagy az átvétel helyét a 7. pont szerinti módon az erre való felszólítást követő 3 munkanapon belül nem közlik, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Szervező a Játékosnak a 7. pont szerinti módon adja át.

A nyertes a nyereményt a Szervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

9. FELELŐSSÉG

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Domini Bt. weboldalán: https://webshop.chix.hu/nyeremenyjatek

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az [email protected] email címre!

A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

Kelt: Győr, 2019. június 2.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A DOMINI CIPŐÜZLET GYŐR – CHIX.HU NŐI CIPŐ WEBÁRUHÁZ FACEBOOK OLDALÁN FOLYTATOTT NYEREMÉNYJÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Domini Bt. által a nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A játék során személyes adatai közül

   1. a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, lakcímét (lakóhelyét vagy tartózkodási helyét), e-mail címét
   2. b) a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Facebook azonosítóját (Facebook ID), valamint a nyereményjáték során feltett kérdésre adott válaszokat,

kezeljük.

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz,

   1. a) az Ön neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Domini Bt. által üzemeltetett a Cipőüzlet Győr – Chix.hu Női Cipő Webáruház Facebook oldalon (a továbbiakban: Játékfelület) történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a Domini Bt. mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Domini Bt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a Domini Bt.-től független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

A nyertes nevét a sorsolást követően a Domini Bt. nyilvánosságra hozza.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A Domini Bt. az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Játékfelületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatokat a Szervező az Ön által történt feltöltésüktől

   1. a) általában a nyertes kisorsolását követő harmadik nap végéig,
    b) a nyertes esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg
    c) abban az esetben, ha Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a Domini Bt. abban az esetben, ha Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a Domini Bt. Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a Domini Bt.-nek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info[email protected] emailcímen a Játékfelületen megadott regisztrációs emailcíméről küldött e-mailben vagy a Játékfelületen a regisztrációnál használt Facebook profilról küldött üzenetben jelentse be, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti emailcímen jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

hírlevél